Το Δελτίο Ενημέρωσης και Διαβούλευσης εντάσσετε στη διαδικασία της «από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγισης» σε ότι αφορά την προτεινόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της περιοχής.

Τόσο για την εξασφάλιση του παραπάνω στόχου όσο και για την αποτελεσματικότερη χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής, τη καλύτερη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά και τη ρεαλιστικότερη εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις επιμέρους ενότητες της προτεινόμενης περιοχής θα θέλαμε τις παρατηρήσεις - προτάσεις ή και επισημάνσεις σας σχετικά με την προτεινόμενη περιοχή, τις θεματικές κατευθύνσεις του τοπικού προγράμματος καθώς και την ιεράρχηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) θα επεξεργαστεί τα Δελτία Διαβούλευσης για να οριστικοποιήσει τους στόχους και τη στρατηγική του τοπικού προγράμματος και να διαμορφώσει τις δράσεις και το χρηματοδοτικό σχήμα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Το Δελτίο είναι σε μορφή word. Αφού το συμπληρώσετε μπορείτε να το στείλετε με fax (28410 91120), με email : info@anlas.gr ή με οποιοδόποτε άλλο τρόπο στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (Αργυποπούλου 3 - 72100 Αγιος Νικόλαος)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του δελτίου διαβούλευσης παρακαλούμε επικοινωνείστε με τα στελέχη της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (τηλέφωνο: 28410 91110).