Για τη β’ φάση σχεδιασμού του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω LEADER (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)  2014-2020,
η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ προσκαλούν τους δημόσιους, αυτοδιοικητικούς, συλλογικούς και επαγγελματικούς Φορείς και τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου σε ενημέρωση και διαβούλευση με θέματα:
1) Διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος.
2) Συνεργασίες - δικτυώσεις φορέων και επιχειρήσεων.
3) Καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στη περιοχή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ