Με το υπ' αριθ. πρωτ. 1992/3-8-2016 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ενημερώθηκε ότι, μετά την εξέταση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, εγκρίθηκε ο Φακέλος Α ο οποίος υποβλήθηκε στις 20-7-2016.
Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ προχωρά στη σύνταξη του Φακέλου Β ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση μέχρι τις 16-9-2016.