Στο ΦΕΚ με αριθμό 1839/22-6-2016 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο Α) του Μέτρο 19 "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ) 2014-2020 και Β) της Προτεραιότητας 4 "Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Θάλασσας (ΕΠΑλΘ). 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ προετοιμάζεται για την υποβολή τοπικού σχεδίου στο πλαίσιο του Μέτρου 19 : "Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (Τ.Α.Π.Το.Κ. - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)" του Π.Α.Α. 2014-2020